ლინუქსში ფაილების მართვის მნიშნველოვანი ასპექტია ფაილის  წაშლა. რიგ შემთხვევაში საჭიროა ერთ მოცემულ დირექტორიაში (ფოლდერში) საჭიროა ყველა ფაილის წაშლა. საკმარისია გადავიდეთ შესაბამის ფოლდერში cd ბრძანების გამოყენებით და გამოვიყენოთ  wildcard-ი *

თუმცა თუ საჭიროა რომ დირექტორიაში არსებული ფაილების ნაწილი წაიშალოს და ნაწილი დარჩეს ასეთი მიდგომა მიუღებელია.

წარმოვიდგინოთ, რომ დირექტორიაში არის მთელი რიგი ფაილები: file1.txt file2.txt file3. zip file4.jpg file5.html file6.css

რათა წავშალოთ მხოლოდ გარკვეული შაბლონის (pattern) მქონე ფაილები საჭიროა შალბონების ამოცნობის (extended pattern matching) სისტემის ჩართვა.

ამისთვის უნდა ავკრიფოთ ბრძანება:

shopt -s extglob

აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ზოგ დისტრიბუტივში ესეთი სისტემა ისედაც ჩართულია

ყველა ფაილის წაშლა ერთის გარდა

იმისთვის რომ ვხედავდეთ rm ბრძანების შედეგებს საჭიროა მას დავურთოთ -v (–verbose) არგუმენტი

იმისთვის, რომ გამოვრიცხოთ საჭირო ფაილი უნდა გამოვიყენოთ გამორიცხვის სიმბოლო !

მაგალითად:

rm -v !(file1.txt)

ყველა ფაილის წაშლა რამოდენიმეს გარდა

იმავე ლოგიკით ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ის ფაილები, რომელიც გვჭირდება რომ დარჩეს დირექტორიაში

rm -v !(file1.txt|file3.zip|file5.html)

ყველა ფაილის წაშლა გარდა გარკვეული ფაილის ტიპების (ფაილის გაფართოებების)

მივუთითოთ საჭირო ფაილების გაფართოებები

rm -v !(*.css)
rm -v !(*.html|*.zip)