Ping ბრძანება, მიუხედავად მისი გარეგნული სიმარტივისა, შესაძლებლობას აძლევს ქსელის ადმინისტრატორებს დაადგინონ კავშირის პრობლემები, შეაფასონ ქსელის წარმადობა და მიიღონ ინფორმაცია ქსელის მარშრუტების შესახებ. ზოგი აიტი სპეციალისტი Ping-ს შიფრავს როგორც Packet Inter-Net Groper-ს. თუმცა როგორც ჩანს ეს გვიანდელი “გაშიფვრაა”. Ping-ის შემქნელი კი წერს, რომ პროგრამას სახელი დაარქვა იმ ხმასთან მსგავსების გამო, რომელსაც  ექო-ლოკაციის ინსტრუმენტი სონარი გამოსცემს.
Ping არის ბრძანებათა ხაზის ინსტრუმენტი, რომელიც მუშაობს Internet Control Message Protocol (ICMP)-ზე დაყრდნობით. ICMP, TCP/IP პაკეტის ერთ-ერთი პროტოკოლი, უზრუნველყოფს ქსელურ მოწყობილობებს შორის კონტროლისა და შეცდომების შეტყობინებების გაცვლას.
Ping-ის გამოყენების  ძირითადი მოტივია ქსელის ორ ჰოსტს შორის კავშირის არსებობის შემოწმება. Ping აგზავნის ICMP ექოს მოთხოვნას, რაზეც ის ელოდება ICMP ექოს პასუხს.
თქვენ შეგიძლიათ დაპინგოთ როგორც IP მისამართი ისე hostname
ping Desktop-PC
ping 192.168.1.100

Ping ციკლი

ping ბრძანებაში ჰოსტნეიმის ან IP მისამართი მითითების შემდეგ თქვენი კომპიუტერი ქმნის ICMP Echo მოთხოვნის პაკეტს.  შექმნილი პაკეტი იწყებს ქსელში მოგზაურობას  არსებული მარშრუტიზაციის წესებით, რათა მიაღწიოს დანიშნულების წერტილს. თუ დანიშნულების მოწყობილობა მუშა მდგომარეობაშია და ხელმისაწვდომია, იგი იღებს ICMP Echo მოთხოვნის პაკეტს, შემდეგ კი ქმნის ICMP Echo პასუხის პაკეტს.  პასუხის პაკეტი ბრუნდება თქვენს კომპიუტერთან.

Ping-ის შედეგების ინტერპრეტაცია

პასუხის პაკეტის მიღებისთანავე, თქვენი კომპიუტერი დეტალურად აანალიზებს მონაცემებს. იგი ითვლის ე.წ. round-trip time (RTT), ანუ დროს, რომელიც მოთხოვნის გაგზავნიდან პასუხის მიღებამდე გადის. ეს კი გვიქმნის წარმოდგენას ქსელის წარმადობაზე.  უფრო დაბალი RTT მიუთითებს უფრო სწრაფ კავშირზე, ხოლო მაღალი RTT შესაძლოა მიუთითებდეს შეფერხებებზე ან ქსელის გადატვირთულობაზე.

Time to live (TTL)

დაბრუნებული პაკეტის TTL მნიშვნელობა დამოკიდებულია გასაპინგ მოწყობილობაზე. Windows-ში საწყის მნიშვნელად ითვლება 128. ყოველი როუტერი პაკეტის გზაზე ამ მნიშვნელობას აკლებს ერთს.  ეს გვიქმნის წარმოდგენას პაკეტების ქსელურ მარშრუტზე. ლინუქსის და მაკის შემთხვევაში ეს მნიშვნელობა 64-ია, როუტერების შემთხვევაში შეიძლება იყოს 64 ან 255.

100% loss

თუ პინგი წარუმატებელია, სამიზნე მოწყობილობა შესაძლოა გამორთული იყოს ან ქსელში ფიქსირდებოდეს პრობლემები. გაითვალისწინეთ, რომ  Firewall-ები (მათ შორის Windows-ის ჩაშენებულ), როუტერები ან სულაც მარშრუტიზაციის პრობლემები შესაძლოა ბლოკავდნენ კავშირს

Ping-ის გამოყენების სცენარები

Hostname-ით მოწყობილობის IP მისამართის დადგენა

hostname-ით დაპინგვისას პასუხი გვიბრუნდება IP მისამართის მითითებით

გარდა ამისა, ჯერ Hostname სახელით დაპინგვა გვეხმარება გავიგოთ მუშაობს თუ არა ქსელში name resolution.

თუ Hostname-ით პინგი ვერ მოხერხდა, მაგრამ IP მისამართით პინგი წარმატებულია – ქსელური კავშირი არსებობს,  მაგრამ name resolution არ მუშაობს სწორად. თუ ორივე ვარიანტში პინგი ჩავარდა, გაქვთ ქსელური კავშირის პრობლემა.
ზოგიერთი ადმინისტრატორი ასევე პინგავს localhost-ს, რათა დარწმუნდეს TCP/IP-ის სწორად ფუნქციონირებაში. ამის გაკეთება შეგიძლიათ localhost-ის ან 127.0.0.1 პინგით.

ping 127.0.0.1

IPv4-ის ნაცვლად იპინგება IPv6

როგორც ჩვენ ერთ-ერთ წინა სტატიაში აღვნიშნეთ, IPv6-ს Windows-ში უმაღლესი პრიორიტეტი აქვს. მაგრამ საქართველოს რეალიებში ჩვენ კვლავ ვმუშაობთ IPv4-ით. ამიტომაც თუ Hostname-ით დაპინგვისას პასუხი IPv6-ით დაგიბრუნდათ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება ping -4 რათა ჰოსტი დაიპინგოს IPv4-ით

IP-ით მოწყობილობის hostname-ის დადგენა

თუ იცით მოწყობილობის IP  და გსურთ დაადგინოთ მისი Hostname მაშინ გამოიყენეთ

ip /a %ipaddress%

პასუხი სხვა მისამართიდან

თუ პინგის პასუხი  ბრუნდება განსხვავებული IP მისამართიდან   შესაძლოა გვქონდეს შემდეგი პრობლემა:

  1. ქსელის გადამისამართება: თქვენ  მოთხოვნის გადამისამართება სხვა IP მისამართზე შეიძლება მოხდეს  ქსელის მარშრუტიზაციის წესების ან როუტერის ისეთი კონფიგურაციების გამო, როგორიცაა NAT ან Load balancing.
  2. პროქსი სერვერი: თუ ქსელში არის პროქსი სერვერი  ის შეიძლება “ჩაერიოს” და უპასუხოს პინგის მოთხოვნას.
  3. IP მისამართის გაყალბება: ზოგიერთ შემთხვევაში, მავნე აქტივობებმა, როგორიცაა IP მისამართის გაყალბება, შეიძლება გამოიწვიოს პინგის პასუხების მიღება მოულოდნელი IP მისამართიდან.
  4. არასწორი კონფიგურაცია: ქსელის მოწყობილობები შეიძლება არასწორად იყოს კონფიგურირებული, რაც იწვევს მათი მხრიდან პინგის მოთხოვნებზე არამართებული პასუხის გაცემას.
  5. DNS-ის პრობლემები: თუ თქვენ ჰოსტნეიმით პინგავთ შესაძლებელია DNS სერვერმა, არასწორი კონფიგურაციის გამო, ჰოსტნეიმს არასწორ IP მისამართთან გააიგივოს.

უწყვეტი დაპინგვა

Windows-ში ჩვეულებრივი დაპინგვისას გამოიყენება 4 პაკეტი. თუ რაიმე მიზეზით გჭირდებათ უწყვეტი დაპინგვა ბრძანების ბოლოს გამოიყენეთ -t

მაგალითად ping 192.168.1.1 -t

დაპინგვის შეწყვეტა შეგიძლიათ კომბინაციით Ctrl+C

ასეთი უწვეტი დაპინგვა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჰოსტის რესტარტისას. მაგალითად გაუშვათ პინგი როუტერზე და გადატვირთოთ როუტერი. როცა როუტერი დაიწყებს რესტარტს პინგი ჩავარდება. პინგის აღდგენა როუტერის ჩატვირთვის მანიშნებელი იქნება.

Ping-ის შეზღუდვები

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ ping ბრძანებას აქვს თავისი შეზღუდვები:
– Ping მხოლოდ ტესტავს ICMP პროტოკოლით ჰოსტის ხელმისაწვდომობას, და არა მთლიანად TCP ან UDP პროტოკოლების ფუნქციონირებას.
– Firewall-ები შესაძლოა  ბლოკავდნენ ICMP ტრაფიკს. ასე მაგალითად Windows სტანდარტულად ბლოკავს ICMP-ს (Windows Firewall-ში სტანდარტულად გამორთულია File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In) წესი).
– RTT  მეტრიკა არ აფიქსირებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ქსელის გამტარობა ან jitter.