ტექსტური, გრაფიკული ან მულტიმედიური ფაილის კონკრეტულ აპლიკაციაში გასახსნელად, საჭიროა ფაილის გაფართოების ასოციაციის შეცვლა. მაგრამ როგორ მოვიქცეთ თუ გსურთ, რომ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაილი გაიხსნას სხვა აპლიკაციაში (მაგალითად, MP4 ვიდეოებიდან მხოლოდ ერთი გახსნას VLC-ით, ხოლო დანარჩენები – Gom Player-ით.   შეგიძლიათ გამოიყენოთ “Open with” მენიუ, მაგრამ ეს გზა მოუხერხებელია, თუ ფაილს ხშირად ხსნით. პრობლემა იმ შემთხვევაშიც იქმნება, თუ ფაილის გახსნა მოუწევს სხვა ადამიანს, რომლის კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები  მოიკოჭლებს.
ამ საკითხის გადაწყვეტის რამდენიმე გზა არსებობს

მარტივი bat ფაილი

ეს მეთოდი გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, თუ ფაილი რომლის გახსნასაც აპირებთ არ იცვლის ადგილს

შექმენით ბატ ფაილი მსგავსი შიგთავსით (მიუთითეთ თქვენი ფაილის და თქვენი პროგრამის ადგილმდებარეობა):

@echo off

“C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe” “D:\ video.mp4”

რთული bat ფაილი

bat ფაილის გართულება დაგჭირდებათ თუ სამიზნე ფაილი ხშირად იცვლის ადგილს

ამ შემთხვევაში bat ფაილი დაიწყებს ფაილის ძებნას მთელ კომპიუტერში და მოძებნის მერე გახსნის მას:

@echo off

setlocal enabledelayedexpansion

rem Path to VLC executable

set vlcpath=”C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe”

rem Define the file name to search for

set filename=video.mp4

rem Loop through all drives

for %%d in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do (

if exist %%d:\ (

echo Searching drive %%d:

for /r %%f in (%%d:\%filename%) do (

set filepath=%%f

echo Found: !filepath!

goto :playvideo)

)

)

echo File %filename% not found on any drive.

goto :eof

:playvideo

rem Play the video file

%vlcpath% “!filepath!”

:end

pause

ამ მეთოდსაც აქვს თავისი მინუსები:

  • დრო რომელიც დაჭირდება ფაილის მოძებნას
  • ფაილის სახელი არ უნდა შეიცვალოს და თანაც საკმაოდ უნიკალური უნდა იყოს, რომ არ მოხდეს რაიმე დამთხვევა
  • შეიძლება პროგრამა რომელშიც ფაილის გახსნას ცდილობთ არ უჭერდეს მხარს bat ფაილებს და ბრძანებათა სტრიქონს.

“გადათრევა”

სასურველ პროგრამაში კონკრეტული ფაილის გასახსნელად, უბრალოდ გადაიტანეთ იგი აპლიკაციის ფანჯარაში ან მალსახმობზე.

გაფართოების გადაცვლა

შეგიძლიათ ცადოთ შეუცვალოთ გაფართოება ამ ფაილს რაიმე არარსებულზე. მაგალით .zzz შემდეგ უკვე Properties-დან  დაუდგინოთ სასურველი ასოციაცია.